Historie

Stedenbaan als nieuw concept

Sinds 2005 is Bleizo een van de belangrijkste voorbeelden van het nieuwe stedenbaan-concept. Stedenbaan is een initiatief van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (BPZ), een platform waar de regio’s en grote steden van de Zuidvleugel in vertegenwoordigd zijn. Stedenbaan is een concreet antwoord op de vraag naar een beter treinproduct, beter voor- en na transport naar en van stations en beter en intensiever grondgebruik bij stations. Dat betekent een optimale koppeling tussen wonen, werken en vervoer.

Gemeenschappelijke Regeling Bleizo

In februari 2008 tekenden de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer de bestuursovereenkomst Bleizo (Bleiswijk-Zoetermeer). In deze overeenkomst spraken de beide gemeenten af op gelijkwaardige voet te zullen werken aan de ontwikkeling van Bleizo. In augustus van datzelfde jaar hebben de twee gemeenten een Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bleizo ingesteld ter bevordering van een snelle ontwikkeling van het gebied Bleizo. De GR Bleizo beschikt als openbaar lichaam over publiekrechtelijke bevoegdheden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Als rechtspersoon heeft zij de mogelijkheid om de juridische eigendom van gronden in het aangewezen gebied te kunnen verwerven, beheren en exploiteren. De GR Bleizo heeft  als doel  het creëren van het Stedenbaanstation Bleizo, als vervoersknooppunt in een nieuw te ontwikkelen gebied.

De kernactiviteiten van de GR Bleizo zijn:

  • Het verwerven van gronden
  • Planontwikkeling: voorbereiding van de realisatie
  • Marketing van de eigen terreinen
  • Het ontwikkelingen van de terreinen voor de beoogde functies (waaronder het bouw- en woonrijp maken van de terreinen)
  • Realisatie van infrastructuur en inrichting van het openbaar gebied
  • Parkmanagement

Masterplan Bleizo

Op 23 augustus 2010 is door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling het Masterplan Bleizo vastgesteld. Dit plan schetst de positionering, het programma en het ruimtelijk ontwerp voor een nieuw station in een nieuwe omgeving.